Information kring SPA-anläggningen

Tyvärr har vår bastu återigen gått sönder, denna gång på grund av skadegörelse. Styrelsen vet i dagsläget inte vem som har orsakat skadegörelsen och påbörjar nu arbetet med att hitta ett nytt bastuaggregat.

Med anledning av skadegörelsen väljer styrelsen att plocka bort de sena tiderna ur bokningssystemet (klockan 22-00).

Informationsbrev 2021-1

Ett nytt informationsbrev har delats ut till föreningens medlemmar. Styrelsen vill passa på att önska samtliga en fin sommar och hoppas på sol, bad och härliga ljumma
sommarkvällar! Styrelsen kommer att ha ett litet semesteruppehåll från
sammanträden under sommaren men finns tillgängliga via styrelse@brfdrabanten.se alternativt info@brfdrabanten.se

Tidigare informationsbrev finns publicerade på sidan Dokument.

Länk till årsstämma den 24/5 kl 19:00

Stämman sker den 2021-05-24 kl. 19:00 och kan då följas live genom länken nedan. För att komma in på stämman krävs ett lösenord, vilket har skickats ut i stämmohandlingarna. Lösenord krävs för att inte obehöriga ska kunna delta vid årsstämman.

Länken fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon, inga speciella mjukvaror krävs förutom en webbläsare.

Länk
https://liu-se.zoom.us/j/65144582099?pwd=QXJ1bkxCOUNTNkgzUjQvdlZWMEVKUT09

Vid eventuella frågor om ovanstående, vänligen kontakta styrelsen via mail styrelsen@brfdrabanten.se

Svar på upplysningar inför årsstämman

Fråga avseende antalet styrelsemedlemmar
Uppfattar i utskicket till stämman att det ökar med 2 stycken styrelsemedlemmar. Stämmer det? Från 8 stycken till 10 stycken. Om det inte tidigare varit information angående beslutspunkt 16 så borde det finnas ett beslutsunderlag som vi medlemmar borde ta del av innan beslut och som klargör vad punkt 16 innebär.

1) Merkostnad för arvode? Hur mycket / år?
2) Motiv varför det behövs fler styrelsemedlemmar?
3) Borde det inte skickas ut mer information innan röstning om denna fråga?

Styrelsen och valberedningens svar
1. Det är en extra suppleant som har ett arvode på 2000kr/mån och en extra ordinarie ledamot med ett arvode på 2000kr/mån. Kostnaden kommer att således att hamna på 48000 kr/år + arbetsgivaravgift.

2. Det är varje år svårt att rekrytera nya ledamöter till styrelsen. I år tillfrågades många medlemmar muntligt, flertalet tackade nej, någon enstaka tackade ja. Valberedningen gjorde då ett upprop på Facebook och fick flera medlemmar som var intresserade än vad som fanns platser. Då valde valberedningen att fylla styrelsen till max för att arbetet kan fördelas på fler personer och att det, förhoppningsvis, inte blir lika sårbart till nästa år om någon/några avslutar sitt styrelsearbete. Detta ger en bättre kontinuitet i styrelsens arbete. Då förslaget till styrelse innefattar en hel del nya styrelsemedlemmar så valde vi att även behålla flera ”äldre” ledamöter för att arbetet i styrelsen ska få en bra blandning av nya och ”äldre” ledamöter.

3. Valberedningen har utgått från det som står i våra stadgar i paragraf 20: Styrelsen består av minst 3 och högst 7 ledamöter samt högst 3 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleant kan omväljas. Valberedningen har således arbetat enligt sina befogenheter.

Tacksam för en kort dragning av lagjusteringen som möjliggör årsstämman vi poströstning

Styrelsens svar
Trots vad som sägs i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och även om det inte framgår av stadgarna, får styrelsen i en förening inför en viss föreningsstämma besluta att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att medlemmarna inte alls ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Styrelsens beslut måste i så fall avse samtliga medlemmar (Det är inte tillåtet att förbjuda vissa medlemmar från att delta i en stämmolokal och andra inte).

När en föreningsstämma hålls med enbart poströstning ska det framgå av kallelsen till stämman hur medlemmarna ska gå till väga för att poströsta. I kallelsen ska det också bifogas ett formulär för poströstning som ska innehålla svarsalternativen Ja och Nej.

https://bolagsverket.se/om/oss/corona/ytterligare-regler-om-bolags-och-foreningsstammor-digitala-stammor-1.20866

Fråga gällande arvoden
Ett klargörande vilka arvoden som gäller borde ha fram gått på bilaga 4.

Styrelsens svar
Vi ber om ursäkt för vår otydlighet i detta men det har inte skett några förändringar i år när det gäller arvoden.
Ordförande: 3500kr/mån
Vice ordförande: 2500kr/mån
Ledarmöte/suppleant: 2000kr/mån
Internrevisor: 1000kr/mån

Vilka alternativ diskuteras för kyrkan och ängeln?

Styrelsens svar
Första steget är att se om vi får några intressenter med hjälp av mäklaren och om det inte fungerar ser vi över möjligheterna att bygga om ängeln till bostäder. Kyrkan är något svårare att bygga om till lägenheter så det krävs mer diskussioner fram tills kontraktet går ut 2023.

En ledamot bör ej bli vald till styrelsen då hen är delägare i ett bolag som föreningen köper tjänster av. Detta kan leda till att jävsituationer kan uppstå i styrelsen.

Styrelsens svar
Ledamoten har suttit i styrelsen i fler år och hens kunskaper inom trädgård och fastighetsskötsel har varit ovärderliga för styrelsen ett fler talet gånger. När frågor och röstning sker kring det bolag som hen är delägare i, så ger vi inte hen någon rösträtt och ber hen att lämna rummet. Detta så att styrelsen kan diskuterar frågorna utan hens påverkan. Detta har fungerat under flera års tid och varken styrelsen eller valberedningen har sett något problem med detta.

Är det tänkt att styrelsearvodet ska delas ut på alla i styrelsen eller kommer vi att få extra kostnader?

Styrelsens svar
Som tidigare svar lyder så kommer kostnaderna för arvoden att öka då vi utökar antalet styrelseplatser i år.

Vi har väldigt höga arvoden till styrelsen i förhållande till liknande föreningar.

Styrelsens svar
En anledning till detta är att vi har svårt att hitta medlemmar som vill engagera sig i styrelsen och vi behöver något att locka med. Snittet på våra arvoden är i linje med övriga föreningar i stan.

Kan vi inte kontakta en mäklare till kyrkan istället för att utöka styrelseplatser?

Styrelsens svar
Som vi sagt tidigare så är redan mäklare anlitad och utökningen av styrelsen beror på andra aspekter.

Hur kan vi rösta på nya medlemmar när vi inte vet vilka de är?

Styrelsens svar
Det är upp till valberedningen att intervjua och välja ut lämpliga kandidater till styrelsen och föreslå dem till stämman.

Kan de ny ledarmötena/suppleanterna presentera sig på stämman?

Svar från styrelsen:
Tyvärr är inte detta möjligt med det tekniska upplägget som vi har på årets stämma.

Information avseende städdagar den 24-25 april

Välkommen att delta i föreningens traditionsenliga städdag. Vi hjälps åt att städa gårdarna, rensa ogräs, olja in trädäcket vid Kronan, storstäda gemensamhetslokalen, verkstaden och gymmet samt rensa bort gamla cyklar.

Städdagen är inte obligatorisk utan mer ett sätt för alla att engagera sig i vår förening, göra det fint och umgås med grannarna. Utifrån nuvarande omständigheter med pandemin kommer ingen korvgrillning att ske. Därtill kommer vi att dela in oss i arbetslag om max 8 personer i varje grupp. En i styrelsen utgör gruppledare för respektive arbetslag och tillsammans kommer man överens om vilken dag och tid som städningen ska genomföras under perioden 24-25 april.

Anmälan och mer information kommer att komma ut i vår gemensamma Facebookgrupp.

Rensning av cyklar
Inför städdagen kommer samtliga cyklar markeras med en färgad tejpbit. Om du vill ha kvar din cykel är det viktigt att du plockar bort tejpen. De cyklar som har tejpen kvar på städdagen kommer att rensas bort från cykelrum och cykelställ.

Uppställning av container
Det kommer att finnas en container på gården, vid sopnedkasten, under perioden 21-26 april. Har du några grovsopor som inte får plats i behållarna i grovsoprummet kan du passa på att slänga dem i containern.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Drabanten

Information angående föreningsstämma

Ordinarie årsstämma för Brf Drabanten kommer att hållas den 2021-05-24
klockan 19:00. Med anledning av pågående pandemi kommer föreningsstämman att genomföras helt digitalt och röstning sker genom poströstning.

Medlemmar i föreningen kan, genom att skriva en motion, ta upp ämnen för diskussion och lämna förslag till föreningsstämman. Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen
senast den 2021-03-31.

Två veckor innan föreningsstämman, delas kallelse med webblänk och lösenord ut tillsammans med handlingar och en blankett för poströstning. Av blanketten framgår hela dagordningen och möjligheten till att rösta Ja eller Nej till de olika motioner som inkommit, årsredovisningen, ny styrelse med mera. Blanketten lämnas in senast den 2021-05-21 i styrelsens brevlåda vid ingången till Kronan.

Vid en digital stämma finns ingen möjlighet att ställa frågor som vid en fysisk stämma. Därför har ni möjlighet att lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före årsstämman i föreningens brevlåda. Svaren, det vill säga upplysningarna, kommer att tas upp på stämman samt hållas tillgängliga på hemsidan och skickas till den medlem som begärt upplysningarna.

Vid föreningsstämman kommer en ny styrelse att utses. Är du nyfiken och intresserad på ett uppdrag inom föreningen? Ta då kontakt med valberedningen på valberedning@brfdrabanten.se

Hälsningar,
Styrelsen Brf Drabanten

Informationsbrev 2020-2

Strax före årsskiftet delades ett nytt informationsbrev ut till föreningens medlemmar. Styrelsen vill särskilt tacka för de initiativ som inkommit under det gångna året och engagemanget som bidrar till att vi fortsatt tillsammans kan utveckla vår förening och boende. God fortsättning önskar Styrelsen!

Tidigare informationsbrev finns publicerade på sidan Dokument.

Informationsbrev 2020-1

Ett nytt informationsbrev har delats ut som bland annat innehåller statusuppdatering kring bastu- och poolrenoveringen och nya skärpta regler vid försummelse av gemensamhetslokalen och spaavdelningen samt information om Com Hems modernisering till helt digitala kanaler.

Tidigare informationsbrev finns publicerade på sidan Dokument.