Föreningsstämma 23 maj

Måndagen den 23 maj klockan 19:00 hålls ordinarie stämma i Tomaskyrkan.

Motioner kan lämnas in till styrelsen till och med den 30 april.*
Handlingar delas ut senast två veckor innan stämman.

På stämman avhandlas bland annat års­redovisningen, val av styrelse och inkomna motioner. Kontakta valberedningen om du är intresserad att engagera dig i föreningen eller känner en lämplig kandidat. Skicka motioner till styrelse@brfdrabanten.se och kandidater till valberedning@brfdrabanten.se, alternativt använd brevlådan utanför gårdshuset Kronan.

*Enligt föreningens stadgar ska medlem som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång. Styrelsen inser att detta inte har förankrats tillräckligt tydligt inför årets stämma och ger nu möjlighet att inkomma med motioner före april månads utgång istället.