Svar på upplysningar inför årsstämman

Fråga avseende antalet styrelsemedlemmar
Uppfattar i utskicket till stämman att det ökar med 2 stycken styrelsemedlemmar. Stämmer det? Från 8 stycken till 10 stycken. Om det inte tidigare varit information angående beslutspunkt 16 så borde det finnas ett beslutsunderlag som vi medlemmar borde ta del av innan beslut och som klargör vad punkt 16 innebär.

1) Merkostnad för arvode? Hur mycket / år?
2) Motiv varför det behövs fler styrelsemedlemmar?
3) Borde det inte skickas ut mer information innan röstning om denna fråga?

Styrelsen och valberedningens svar
1. Det är en extra suppleant som har ett arvode på 2000kr/mån och en extra ordinarie ledamot med ett arvode på 2000kr/mån. Kostnaden kommer att således att hamna på 48000 kr/år + arbetsgivaravgift.

2. Det är varje år svårt att rekrytera nya ledamöter till styrelsen. I år tillfrågades många medlemmar muntligt, flertalet tackade nej, någon enstaka tackade ja. Valberedningen gjorde då ett upprop på Facebook och fick flera medlemmar som var intresserade än vad som fanns platser. Då valde valberedningen att fylla styrelsen till max för att arbetet kan fördelas på fler personer och att det, förhoppningsvis, inte blir lika sårbart till nästa år om någon/några avslutar sitt styrelsearbete. Detta ger en bättre kontinuitet i styrelsens arbete. Då förslaget till styrelse innefattar en hel del nya styrelsemedlemmar så valde vi att även behålla flera ”äldre” ledamöter för att arbetet i styrelsen ska få en bra blandning av nya och ”äldre” ledamöter.

3. Valberedningen har utgått från det som står i våra stadgar i paragraf 20: Styrelsen består av minst 3 och högst 7 ledamöter samt högst 3 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleant kan omväljas. Valberedningen har således arbetat enligt sina befogenheter.

Tacksam för en kort dragning av lagjusteringen som möjliggör årsstämman vi poströstning

Styrelsens svar
Trots vad som sägs i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och även om det inte framgår av stadgarna, får styrelsen i en förening inför en viss föreningsstämma besluta att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att medlemmarna inte alls ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Styrelsens beslut måste i så fall avse samtliga medlemmar (Det är inte tillåtet att förbjuda vissa medlemmar från att delta i en stämmolokal och andra inte).

När en föreningsstämma hålls med enbart poströstning ska det framgå av kallelsen till stämman hur medlemmarna ska gå till väga för att poströsta. I kallelsen ska det också bifogas ett formulär för poströstning som ska innehålla svarsalternativen Ja och Nej.

https://bolagsverket.se/om/oss/corona/ytterligare-regler-om-bolags-och-foreningsstammor-digitala-stammor-1.20866

Fråga gällande arvoden
Ett klargörande vilka arvoden som gäller borde ha fram gått på bilaga 4.

Styrelsens svar
Vi ber om ursäkt för vår otydlighet i detta men det har inte skett några förändringar i år när det gäller arvoden.
Ordförande: 3500kr/mån
Vice ordförande: 2500kr/mån
Ledarmöte/suppleant: 2000kr/mån
Internrevisor: 1000kr/mån

Vilka alternativ diskuteras för kyrkan och ängeln?

Styrelsens svar
Första steget är att se om vi får några intressenter med hjälp av mäklaren och om det inte fungerar ser vi över möjligheterna att bygga om ängeln till bostäder. Kyrkan är något svårare att bygga om till lägenheter så det krävs mer diskussioner fram tills kontraktet går ut 2023.

En ledamot bör ej bli vald till styrelsen då hen är delägare i ett bolag som föreningen köper tjänster av. Detta kan leda till att jävsituationer kan uppstå i styrelsen.

Styrelsens svar
Ledamoten har suttit i styrelsen i fler år och hens kunskaper inom trädgård och fastighetsskötsel har varit ovärderliga för styrelsen ett fler talet gånger. När frågor och röstning sker kring det bolag som hen är delägare i, så ger vi inte hen någon rösträtt och ber hen att lämna rummet. Detta så att styrelsen kan diskuterar frågorna utan hens påverkan. Detta har fungerat under flera års tid och varken styrelsen eller valberedningen har sett något problem med detta.

Är det tänkt att styrelsearvodet ska delas ut på alla i styrelsen eller kommer vi att få extra kostnader?

Styrelsens svar
Som tidigare svar lyder så kommer kostnaderna för arvoden att öka då vi utökar antalet styrelseplatser i år.

Vi har väldigt höga arvoden till styrelsen i förhållande till liknande föreningar.

Styrelsens svar
En anledning till detta är att vi har svårt att hitta medlemmar som vill engagera sig i styrelsen och vi behöver något att locka med. Snittet på våra arvoden är i linje med övriga föreningar i stan.

Kan vi inte kontakta en mäklare till kyrkan istället för att utöka styrelseplatser?

Styrelsens svar
Som vi sagt tidigare så är redan mäklare anlitad och utökningen av styrelsen beror på andra aspekter.

Hur kan vi rösta på nya medlemmar när vi inte vet vilka de är?

Styrelsens svar
Det är upp till valberedningen att intervjua och välja ut lämpliga kandidater till styrelsen och föreslå dem till stämman.

Kan de ny ledarmötena/suppleanterna presentera sig på stämman?

Svar från styrelsen:
Tyvärr är inte detta möjligt med det tekniska upplägget som vi har på årets stämma.