Information angående föreningsstämma

Ordinarie årsstämma för Brf Drabanten kommer att hållas den 2021-05-24
klockan 19:00. Med anledning av pågående pandemi kommer föreningsstämman att genomföras helt digitalt och röstning sker genom poströstning.

Medlemmar i föreningen kan, genom att skriva en motion, ta upp ämnen för diskussion och lämna förslag till föreningsstämman. Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen
senast den 2021-03-31.

Två veckor innan föreningsstämman, delas kallelse med webblänk och lösenord ut tillsammans med handlingar och en blankett för poströstning. Av blanketten framgår hela dagordningen och möjligheten till att rösta Ja eller Nej till de olika motioner som inkommit, årsredovisningen, ny styrelse med mera. Blanketten lämnas in senast den 2021-05-21 i styrelsens brevlåda vid ingången till Kronan.

Vid en digital stämma finns ingen möjlighet att ställa frågor som vid en fysisk stämma. Därför har ni möjlighet att lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före årsstämman i föreningens brevlåda. Svaren, det vill säga upplysningarna, kommer att tas upp på stämman samt hållas tillgängliga på hemsidan och skickas till den medlem som begärt upplysningarna.

Vid föreningsstämman kommer en ny styrelse att utses. Är du nyfiken och intresserad på ett uppdrag inom föreningen? Ta då kontakt med valberedningen på valberedning@brfdrabanten.se

Hälsningar,
Styrelsen Brf Drabanten