Handlingar till föreningsstämman

Under helgen har dagordning och handlingar till föreningsstämman den 11 maj delats ut. Materialet finns även att ladda ner digitalt:

  • Dagordning, fullmakt för ombud och poströstningsblankett
  • Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse från Grant Thornton
  • Internrevisors berättelse
  • Bilagor (personval samt motion)